LOGO_SYMBIO_TRANSPARANTE_ACHTERGROND

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN KATARSIS BVBA
OVEREENKOMST OP AFSTAND

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Klant – Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Klant – Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 3. Professionele Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die persoon die handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Klant: Klant – consument en/of Professionele Klant;
 5. Dag: kalenderdag;
 6. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 7. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 8. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de Klant in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 9. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Klant – Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 10. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de Klant – Consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 11. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen KATARSIS BV en de Klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 12. Product: alle producten aangeboden door KATARSIS BV.
 13. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Klant en KATARSIS BV gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen, zoals bv. webshop, e-mail, telefoon, fax, chat, sms

Artikel 2 – Identiteit van de Ondernemer

KATARSIS BV
Legen Heirweg 10
9890 GAVERE
Telefooon: +32 (0)9 360 37 18
Fax: +32 (0)9 360 96 54
Webshop: https://sym-bio.be
E-mailadres: info@sym-bio.be

Ondernemingsnummer: 0463.689.791
Btw-identificatienummer: BE 0463.689.791

Toezichthoudende autoriteit:

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV)

Administratief Centrum Kruidtuin
Food Safety Center
Kruidtuinlaan 55
B-1000 BRUSSEL
Telefoonnummer: +32 (0)2 211 82 11

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van KATARSIS BV en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand tussen KATARSIS BV en de Klant.
 2. Voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden aan de Klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal KATARSIS BV voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de Algemene Verkoopsvoorwaarden bij KATARSIS BV zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden langs elektronische weg aan de Klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een Duurzame Gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene Verkoopsvoorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Ondanks het feit dat de (e-commerce) website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden KATARSIS BV niet. KATARSIS BV is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. KATARSIS BV is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
 2. Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. de beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, dient de Klant vooraf contact op te nemen met onze klantendienst, zoals bepaald in Artikel 16.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 4. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door KATARSIS BV. KATARSIS BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een Product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 5 – Bestelling

De bestelling van een Product kan op de volgende manieren worden geplaatst:

–       Langs elektronische weg op de webshop https://sym-bio.be;

–       Telefonisch via het nummer +32 (0)9 360 37 18;

–       Via e-mail op het volgende e-mailadres: info@sym-bio.be.

Artikel 6 – De overeenkomst

De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod door een bestelling te plaatsen conform Artikel 5 en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 1. Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt KATARSIS BV onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 2. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft KATARSIS BV passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Klant elektronisch kan betalen, zal KATARSIS BV daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 3. KATARSIS BV kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien KATARSIS BV op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 4. KATARSIS BV zal uiterlijk bij levering van het Product, de dienst of digitale inhoud aan de Klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een Duurzame gegevensdrager, meesturen:
 5. het bezoekadres van de vestiging van KATARSIS BV waar de Klant met klachten terecht kan;
 6. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Klant – Consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 7. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 8. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het Product, voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de Overeenkomst op afstand;
 9. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 10. indien de Klant – Consument een Herroepingsrecht heeft, het Modelformulier voor herroeping.
 11. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 7 – De prijs

 1. Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.
 2. Ingeval er leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. Indien deze kosten niet vooraf kunnen worden berekend, wordt het feit dat er eventueel dergelijke extra kosten verschuldigd kunnen zijn, uitdrukkelijk op de website vermeld.
 3. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.
 4. Wijzigingen van prijzen door de leveranciers, lonen, sociale voordelen en lasten, prijsschommelingen van grondstoffen, valutawijzigingen, indexschommelingen en andere niet-voorziene omstandigheden op het ogenblik van de aanvaarding door de Klant en/of de bevestiging door KATARSIS BV, machtigen KATARSIS BV tot evenredige prijsaanpassing.

Artikel 8 – Betaling

 1. Wanneer de bestelling via de webshop verloopt, dienen de door de Klant verschuldigde bedragen te worden voldaan tijdens het bestelproces alvorens het Product door KATARSIS BV naar de consument wordt gezonden. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld te melden aan KATARSIS BV. Volgende betalingsmiddelen worden geaccepteerd: kredietkaart, debetkaart.
 2. Gebeurt de bestelling via een andere techniek voor communicatie op afstand, dienen de door de Klant verschuldigde bedragen (behoudens afwijkende afspraken) te worden voldaan binnen de betalingstermijn vermeld op de factuur.
 3. Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover KATARSIS BV beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Artikel 9 – Herroepingsrecht (enkel voor Klanten – Consumenten)

 1. De Klant – Consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een Product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. KATARSIS BV mag de Klant – Consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Klant – Consument, of een vooraf door de Klant – Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het Product heeft ontvangen, of:
 3. als de Klant – Consument in eenzelfde bestelling meerdere Producten heeft besteld: de dag waarop de Klant – Consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste Product heeft ontvangen. KATARSIS BV mag, mits hij de Klant – Consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere Producten met een verschillende levertijd weigeren.
 4. als de levering van een Product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Klant – Consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 5. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van Producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Klant – Consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste Product heeft ontvangen.
 1. Indien KATARSIS BV de Klant de wettelijk verplichte informatie over het Herroepingsrecht of het Modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien KATARSIS BV de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de Klant – Consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de Klant – Consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 10 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de Klant – Consument en kosten daarvan

 1. Als de Klant – Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn aan KATARSIS BV. De Klant – Consument kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. De melding kan gebeuren per e-mail, per fax of per gewone post.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de Klant – Consument het Product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) KATARSIS BV. De Klant – Consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het Product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De Klant – Consument zendt het Product terug met alle geleverde toebehoren en instructies, in originele staat en verpakking, en conform de door KATARSIS BV verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van De Klant – Consument, zal dit ten laste van de Klant – Consument in rekening worden gebracht.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Klant – Consument.
 5. De Klant – Consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het Product.

Artikel 11 – Verplichtingen van KATARSIS BV bij herroeping

 1. Als KATARSIS BV de melding van herroeping door de Klant – Consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. KATARSIS BV vergoedt alle betalingen van de Klant, inclusief eventuele leveringskosten door KATARSIS BV in rekening gebracht voor het geretourneerde Product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Klant – Consument hem de herroeping meldt. Tenzij KATARSIS BV aanbiedt het Product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het Product heeft ontvangen of tot de Klant – Consument aantoont dat hij het Product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. KATARSIS BV gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Klant – Consument heeft gebruikt, tenzij de Klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Klant – Consument.

Artikel 12 – Uitsluiting herroepingsrecht

De Klant – Consument kan het herroepingsrecht waarin Artikel 9 voorziet niet uitoefenen voor de levering van verzegelde Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.

Artikel 13 – Levering en uitvoering

 1. KATARSIS BV zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van Producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan KATARSIS BV kenbaar heeft gemaakt.
 3. De Producten die door de Klant werden besteld, kunnen worden geleverd in België, Nederland en Luxemburg.
 4. KATARSIS BV zal de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden, zonder recht op enige schadevergoeding.
 5. Na ontbinding conform het vorige lid zal KATARSIS BV het bedrag dat de Klant betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten berust bij KATARSIS BV tot het moment van bezorging aan de Klant of een vooraf aangewezen en aan KATARSIS BV bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Wanneer de klant een Professionele Klant is, wordt de aansprakelijkheid wegens vermissing of beschadiging van Producten beperkt tot de gevallen waarin de bezorger van de zending ook zelf aansprakelijk is.

Artikel 14 – Garantie en vrijwaring

 1. KATARSIS BV staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. De Klant beschikt over een periode van 48 uur om te evalueren of de geleverde Producten leveringsconform zijn en deze te aanvaarden of zijn opmerkingen schriftelijk mede te delen.
 3. De zichtbare gebreken worden geacht gedekt te zijn bij aanvaarding van de geleverde Producten.
 4. De aansprakelijkheid van KATARSIS BV voor verborgen gebreken in de geleverde goederen is beperkt tot de houdbaarheidsdatum zoals aangegeven op de verpakking van het respectievelijke Product. Op straffe van verval dient het verborgen gebrek binnen de 7 dagen na ontdekking daarvan (of na datum wanneer het gebrek had moeten worden ontdekt) aan KATARSIS BV schriftelijk te worden gemeld.
 5. De garantie of vrijwaring voor zichtbare en/of verborgen gebreken is in geen geval van toepassing indien het gebrek en/of schade veroorzaakt is door een foutief gebruik of foutieve bewaring van het Product dan wel opslag/bewaring in strijd met de toepasselijke instructies. De Klant dient steeds te bewijzen dat zijn aanspraken niet vervallen zijn om redenen opgesomd in dit artikel.
 6. Elke aanspraak op vrijwaring vervalt bij verwerking, verandering door de Klant of door derden of ingeval van abnormale of buitengewone aanwending van de Producten of schade veroorzaakt door overmacht.

Artikel 15 – Aansprakelijkheid

 1. De Klant dient het Product steeds te gebruiken in overeenstemming met de instructies en de gebruiksaanwijzing, die samen met het Product worden geleverd. De Klant is als enige verantwoordelijk voor het gebruik ervan en meer bepaald wat betreft de samenstelling/ingrediënten, toegelaten hoeveelheid, combinatie met andere producten/geneesmiddelen, of eventueel ontvangen doktersadvies, en dient hiertoe zelf het initiatief tot voorafgaandelijke controle te nemen, zonder dat KATARSIS BV hiertoe enige verantwoordelijkheid draagt. Bovendien is de Klant ook volledig zelf verantwoordelijk om te beoordelen of hij allergisch is aan een of meerdere bestanddelen waaruit de Producten van KATARSIS BV zijn opgebouwd.
 2. De werking van het Product is mede afhankelijk van persoonlijke feiten en omstandigheden, alsmede van het juiste, op de individuele situatie van de Klant afgestemde gebruik. De werking van het Product wordt door KATARSIS BV aan een Klant van wie zij de persoonlijke feiten en omstandigheden niet kent, niet gegarandeerd.
 3. Tenzij ingeval van opzet of bedrog in hoofde van KATARSIS BV en voor zover wettelijk toegelaten, worden alle financiële gevolgen van tekortkomingen bij uitvoering van een overeenkomst slechts ten belope van de van de Klant ontvangen sommen in het kader van de respectievelijke overeenkomst gedragen.
 4. KATARSIS BV draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor eventuele onrechtstreekse schade, zoals bv. maar niet limitatief verlies van inkomsten, cliënteel, e.d., alsook alle schade veroorzaakt door bedrog of opzet gepleegd door de onderaannemers, aangestelden of andere uitvoeringsagenten van KATARSIS BV.
 5. KATARSIS BV is evenmin aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de Klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid.

Artikel 16 – Klantendienst

De klantendienst van KATARSIS BV is bereikbaar elke werkdag van 9u00 tot 17u00; op vrijdag van 9u00 tot 12u00 op het telefoonnummer +32 (0)9 360 37 18, via e-mail op info@sym-bio.be of per post op het volgende adres:

KATARSIS BV
Legen Heirweg 10
9890 GAVERE

Artikel 17 – Privacy

Het privacybeleid van KATARSIS BV is in detail beschreven in het Privacybeleid die aan deze Algemene Verkoopsvoorwaarden als bijlage is gevoegd. Deze Privacyverklaring maakt integraal deel uit van de Algemene Verkoopsvoorwaarden.

Artikel 18 – Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen een termijn van 5 dagen nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk (via e-mail op info@sym-bio.be) worden ingediend bij KATARSIS BV.
 2. Bij KATARSIS BV ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door KATARSIS BV binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. De Klant dient KATARSIS BV in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 Artikel 19 – Geschillen

 1. Het Belgisch recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag en de regels van het internationaal privaatrecht, is van toepassing.
 2. Iedere betwisting valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van KATARSIS BV, of een andere bevoegde rechtbank naar keuze van KATARSIS BV. Dit geldt evenzeer voor betwistingen in kortgeding.

Wanneer de klant een Klant – Consument is, worden alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomsten beslecht door de rechtbank van de woonplaats van de Klant – Consument. De Klant – Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

 Artikel 20 – Geld terug garantie

 1. Symbio gelooft 100% in zijn producten en de werking ervan, maar moest u voor een of andere reden toch niet 100% tevreden zijn, mag u het product altijd binnen de 30 dagen terugsturen en storten we uw aankoopbedrag terug. Gebruik hiervoor bij voorkeur het retourformulier dat u hier kunt downloaden. We zouden het fijn vinden als u ook even een mail stuurt naar info@sym-bio.be als u aanspraak wil maken op onze geld terug garantie, zodat wij alvast op de hoogte zijn.

  U krijgt dan het volledige orderbedrag gecrediteerd met uitzondering van eventuele verzendkosten. De kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa € 6 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder.

  U kunt het artikel retour sturen naar:
  Symbio
  Legen Heirweg 10
  9890 Gavere
  België

Winkelwagen
[]